Page 2 - E-Katalog Türkçe
P. 2

HES HACILAR ELEKTRÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.      1974 yýlýnda enerji kablolarý üretmek üzere kurulan firma, çok hýzlý bir geliþme kaydederek geçen zaman içerisinde bakýr
      haberleþme kablosu, fiber optik kablo, enerji kablosu, yüksek gerilim enerji kablosu, alüminyum iletken, elektrolitik bakýr tel,
      emaye bobin teli ve PVC granül üretimini de kendi bünyesinde gerçekleþtirerek kablo ve tel sektörünün tamamýna hitap eden çok
      geniþ bir ürün yelpazesine sahip olmuþtur.

      “Güven Veren Teknoloji” sloganý ile hareket eden HES KABLO, 40 yýlý aþan tecrübesi ve sunmuþ olduðu yüksek kaliteli ürünler ile
      HES markasýný uluslararasý saygýn bir marka haline getirmiþtir.

      Üretim; 120,000 m²’si kapalý, 250,000 m² alandaki entegre tesislerde, ISO 9000 standartlarýna göre ve ISO 10002, ISO 14000,
      OHSAS 18001, ISO 27001 ve ISO 50001 gerekleri göz önünde bulundurularak, konusunda bilgi ve deneyim sahibi yaklaþýk 1000
      kiþilik uzman bir ekip tarafýndan, en son teknolojik geliþmelere uygun makine ve yöntemler kullanýlarak gerçekleþtirilmektedir.
      Ulusal ve uluslararasý gözetim firmalarýnýn periyodik olarak yapmýþ olduðu denetimler sonucu verilen ISO, TSE, VDE, GOST, ETL,
      UKRSEPRO ve KEMA gibi kalite belgeleri HES KABLO markasýna ve ürünlerine gösterilen güvenin bir ifadesidir. HES KABLO,
      uluslararasý ve yerli standartlara göre üretilen ürünlerin yaný sýra, özel müþteri þartnameleri ve isteklerine göre üretim
      yapabilmektedir. Ürünler, üretimin her aþamasýnda ve özellikle de son kontroller sýrasýnda modern test cihazlarý kullanýlarak test
      edilerek yüksek kaliteli ürünlerin müþteriye ulaþtýrýlmasý saðlanmaktadýr.

      Ürünlerini yurtiçi pazarýn yaný sýra, dünyanýn dört bir yanýnda 130'dan fazla ülkeye ihraç eden HES KABLO, Ýstanbul Sanayi Odasý
      verilerine göre 10 yýlý aþkýn süredir sektörünün lideri konumundadýr.
   1   2   3   4   5   6   7